????????????????????? ?????????????? ?????????? عنوان فارسی: ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ نویسنده(گان): ?.?.????????, ?.?.???????, ?.?.???????????, ?.?.?????? سال انتشار: 1988 دسته بندی: تکنولوژی، مهندسی مکانیک
Ford 351 Cleveland Engines: How to Build for Max Performance عنوان فارسی: موتورهای فورد 351 کلیولند: چگونه به ساخت که برای اجرای حداکثر نویسنده(گان): George Reid سال انتشار: 2013 دسته بندی: تکنولوژی، مهندسی مکانیک
PRESSURE VESSEL DESIGN MANUAL عنوان فارسی: فشار رگ طراحی دستی نویسنده(گان): Dennis R. Moss - Michael Basic سال انتشار: 0 دسته بندی: تکنولوژی، مهندسی مکانیک
The Finite Element Method: Linear Static and Dynamic Finite Element Analysis عنوان فارسی: روش اجزاء محدود: استاتیک خطی و پویا به روش اجزا محدود نویسنده(گان): Thomas J. R. Hughes سال انتشار: 2000 دسته بندی: تکنولوژی، مهندسی مکانیک
Finite Element Analysis عنوان فارسی: روش اجزا محدود نویسنده(گان): Mike Fagan سال انتشار: 1996 دسته بندی: تکنولوژی، مهندسی مکانیک
Computational Methods in Structural Dynamics عنوان فارسی: روش های محاسباتی در دینامیک سازه نویسنده(گان): L. Meirovitch سال انتشار: 1980 دسته بندی: تکنولوژی، مهندسی مکانیک
Elements of Vibration Analysis عنوان فارسی: عناصر تجزیه و تحلیل ارتعاشات نویسنده(گان): Leonard Meirovitch سال انتشار: 1986 دسته بندی: تکنولوژی، مهندسی مکانیک
Fundamentals of Vibrations عنوان فارسی: اصول ارتعاشات نویسنده(گان): Leonard Meirovitch سال انتشار: 2001 دسته بندی: تکنولوژی، مهندسی مکانیک
Finite Element Procedures عنوان فارسی: روش المان محدود نویسنده(گان): Klaus-Jurgen Bathe سال انتشار: 1995 دسته بندی: تکنولوژی، مهندسی مکانیک
Red Rover: Inside the Story of Robotic Space Exploration, from Genesis to the Mars Rover Curiosity عنوان فارسی: قرمز مریخ نورد: در داخل داستان رباتیک اکتشاف فضایی، از پیدایش به کنجکاوی نویسنده(گان): Roger Wiens سال انتشار: 2013 دسته بندی: تکنولوژی، علوم فضایی
Manufacturing, Engineering and Technology عنوان فارسی: تولید، مهندسی و تکنولوژی نویسنده(گان): Serope Kalpakjian, Steven Schmid سال انتشار: 2009 دسته بندی: تکنولوژی، مهندسی مکانیک
Machining of Ceramics and Composites عنوان فارسی: ماشینکاری سرامیک و مواد مرکب نویسنده(گان): Jahanmir سال انتشار: 1999 دسته بندی: تکنولوژی، مهندسی مکانیک
P&ID Primer a class lecture عنوان فارسی: P نویسنده(گان): Arun Kishore Eswara سال انتشار: 2013 دسته بندی: تکنولوژی، مهندسی مکانیک
Mechanisms and mechanical devices sourcebook عنوان فارسی: مکانیزم و دستگاه های مکانیکی مرجع نویسنده(گان): Neil Sclater; Nicholas Chironis سال انتشار: 2006 دسته بندی: تکنولوژی، مهندسی مکانیک
Defining Technological Literacy: Towards an Epistemological Framework عنوان فارسی: تعریف سواد فناورانه: به سوی چارچوب معرفت شناختی نویسنده(گان): John R. Dakers سال انتشار: 2006 دسته بندی: تکنولوژی، مهندسی مکانیک
The Metal Shaper عنوان فارسی: فلزی بشکل در اورنده نویسنده(گان): David Gingery سال انتشار: 1981 دسته بندی: تکنولوژی، مهندسی مکانیک
The Metal Lathe عنوان فارسی: فلزی و تراش نویسنده(گان): David Gingery سال انتشار: 1982 دسته بندی: تکنولوژی، مهندسی مکانیک
The Metal Lathe (Build Your Own Metal Working Shop from Scrap) عنوان فارسی: فلزی و تراش (ساخت فلزی خود را از فروشگاه کار قراضه) نویسنده(گان): David Gingery سال انتشار: 1982 دسته بندی: تکنولوژی، مهندسی مکانیک
The Metal Shaper عنوان فارسی: فلزی بشکل در اورنده نویسنده(گان): David Gingery سال انتشار: 1981 دسته بندی: تکنولوژی، مهندسی مکانیک
Spring Design and Manufacture عنوان فارسی: بهار طراحی و ساخت نویسنده(گان): Tubal Cain سال انتشار: 1988 دسته بندی: تکنولوژی، مهندسی مکانیک